RESERVEREN   |   BOEK NU   |   bel 0418 726872   |   of WhatsApp

Privacy statement

Inleiding

Praktijk Manpune neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met avg@manpune.nl.

Wie is Praktijk Manpune?

Praktijk Manpune is de eenmanszaak Praktijk Manpune, kantoorhoudende te (5311 GZ) Gameren aan Keppelenkamp 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72180064 .

Wanneer Praktijk Manpune jouw persoonsgegevens verwerkt, is Praktijk Manpune de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Praktijk Manpune jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Praktijk Manpune persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Praktijk Manpune voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Praktijk Manpune worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Vitaal belang betrokkene
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Vitaal belang betrokkene
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
Grondslag: Vitaal belang betrokkene
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Praktijk Manpune heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Praktijk Manpune over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Praktijk Manpune. Je kunt verzoeken dat Praktijk Manpune je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Praktijk Manpune te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Praktijk Manpune of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Praktijk Manpune te verkrijgen. Praktijk Manpune zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Praktijk Manpune je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Praktijk Manpune

Een verzoek kan verstuurd worden naar avg@manpune.nl. Praktijk Manpune zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Praktijk Manpune een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Praktijk Manpune je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Praktijk Manpune verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Praktijk Manpune ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Praktijk Manpune worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Praktijk Manpune worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Praktijk Manpune je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar avg@manpune.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Praktijk Manpune jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar avg@manpune.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.